Skip to main content

Algemene voorwaarden DEMOCON BV 

Algemene voorwaarden DEMOCON BV 

Algemene voorwaarden DEMOCON BV 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt met de volgende termen het volgende bedoeld.

Gebruiker: Eén of meer van de volgende rechtspersonen:

 • DEMOCON V., inschrijfnummer KvK: 86594400
 • Momultum V., inschrijfnummer KvK: 82823413

Wederpartij: Iedere huurder of afnemer van goederen of diensten van Gebruiker

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en Wederpartij zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht als zij schriftelijk en ondubbelzinnig tussen Gebruiker en Wederpartij zijn overeengekomen, onverminderd dwingendrechtelijke bepalingen uit de wet.
 • De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van eerstgenoemde bepaling(en) zal dan wettelijke conversie plaatsvinden als bedoeld in art. 3:42 BW.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen, tarieven en betaling

 • Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn geheel vrijblijvend. Gebruiker is bevoegd de aanbieding of offerte zonder opgave van redenen te wijzigen of in te trekken binnen vijf werkdagen na ontvangst van de acceptatie van Wederpartij. Als moment van acceptatie wordt beschouwd het moment waarop door gebruiker de schriftelijke acceptatie van de wederpartij wordt ontvangen.

Alleen het bestuur van Gebruiker en uitdrukkelijk door het bestuur van Gebruiker gevolmachtigde personen kunnen Gebruiker rechtsgeldig vertegenwoordigen. Afspraken met

 • medewerkers en/of hulppersonen van Gebruiker binden Gebruiker niet.
 • Door of namens Gebruiker getoonde afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en/of monsters dienen slechts ter indicatie en zijn voor Gebruiker niet bindend.

3.4            Alle tarieven, prijzen en aanbiedingen van Gebruiker zijn gesteld in euro (€) en zijn exclusief BTW, verzekeringen, invoerrechten, vervoerskosten, brandstoffen, leges, door Wederpartij benodigde vergunningen en andere heffingen of belastingen.

 • Gebruiker is bevoegd om na het sluiten van de overeenkomst opgekomen prijsstijgingen van grondstoffen, brandstoffen, materialen, productie, transport, stortings- en verwerkingskosten waarop zijn aanbieding is gebaseerd aan Wederpartij door te berekenen, voor zover die prijsstijgingen meer dan 2,0% bedragen sinds het door gebruiker gedane
 • Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overboeking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Wederpartij onmiddellijk in verzuim als bedoeld in art. 6:83 sub a BW. Vanaf die datum is over de hoofdsom een samengestelde rente verschuldigd van 10% per jaar.
 • Gebruiker is bevoegd de door Wederpartij gedane betalingen naar eigen inzicht in mindering te doen strekken op alle opeisbare vorderingen die Gebruiker op Wederpartij heeft, waaronder alle verschuldigde rente en kosten.
 • Wederpartij kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.
 • Als Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte integraal voor zijn rekening.

Wederpartij is verder verplicht alle door Gebruiker in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarin Wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter gebruikelijke wijs toe te wijzen bedrag

 • Als sprake is van meerdere Wederpartijen bij een overeenkomst, zijn zij elk voor het geheel en aldus hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst

  Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

  • Gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde goederen en tot stand gebrachte werken vóór totdat Wederpartij alle opeisbare vorderingen van Gebruiker op Wederpartij volledig heeft voldaan.
  • Het risico van de in lid 1 genoemde goederen en tot stand gebrachte werken gaat echter reeds bij de af (op)levering over.

   

  Artikel 5 – Uitvoering van overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk

  • Gebruiker is steeds bevoegd om overeengekomen diensten of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW jo. art. 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Daarbij blijft Gebruiker verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten of werkzaamheden en voor nakoming van de overeenkomst.
  • De normale arbeidstijden van Gebruiker zijn van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 uur tot

  17.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Gebruiker is bevoegd de meerkosten van werkzaamheden die Gebruiker op verzoek of met instemming van Wederpartij buiten deze normale arbeidstijden uitvoert aan Wederpartij door te berekenen.

  Wederpartij is verplicht tijdig alle gegevens, informatie en documentatie aan Gebruiker te verstrekken, die van belang is of kan zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Daaronder wordt uitdrukkelijk begrepen de omstandigheden ter plaatse, zoals de ligging en aanwezigheid van obstakels,

  • kabels, leidingen, de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden, aanwezige beschermde (inheemse) plant- en diersoorten, beperkingen van overheidswege etc. Zo nodig dient Wederpartij daartoe aldus tijdig informatie over op te vragen en/of meldingen te doen bij de betreffende instanties, zoals bijvoorbeeld het Kadaster en/of de toepasselijke gemeente. De kosten daarvan zijn geheel voor rekening van Wederpartij garandeert de juistheid van aan Gebruiker verstrekte gegevens en staat ervoor in dat de genoemde omstandigheden ter plaatse geen belemmering voor de uitvoering van de werkzaamheden vormen.
  • Wederpartij garandeert op zijn kosten de naleving van wetten en regelgeving omtrent veiligheid en arbeidsomstandigheden die verband houden met de werkzaamheden die in zijn opdracht worden gedaan, indien de werkzaamheden niet bij Gebruiker op locatie worden uitgevoerd, alsmede de naleving van alle milieu- en omgevingswetten en regelgeving. Wederpartij is dus o.a. verantwoordelijk voor schoonmaak en correcte
  • Indien Wederpartij aan zijn verplichtingen uit de vorige twee leden van dit artikel niet voldoet, komen alle kosten en schades die daaruit voortvloeien integraal voor zijn rekening.
  • Wijzigingen in het werk (en of de wijze van uitvoering) worden steeds aangemerkt als verrekenbaar meer- of minderwerk indien Wederpartij wijzigingen in de opdracht aanbrengt en/of van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt Een schriftelijke bevestiging en/of handtekening van Wederpartij is dan niet vereist.
  • Meerwerk wordt verrekend op basis van de prijzen ten tijde van de uitvoering van het meerwerk. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van dat minderwerk op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

  Als het minderwerk het meerwerk per saldo overtreft, is Gebruiker gerechtigd 10% van het verschil bij Wederpartij in rekening te brengen.

  • In geval van een overeenkomst tot aanneming van werk wordt het werk ook reeds als opgeleverd beschouwd wanneer:

  (a) Wederpartij het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen;

  (b) Gebruiker aan Wederpartij schriftelijk bericht heeft gedaan van de voltooiing van het werk en Wederpartij niet binnen 14 dagen nadien kenbaar maakt of het werk al dan niet wordt goedgekeurd en/of,

  (c) Wederpartij het werk niet goedkeurt, terwijl slechts kleine gebreken resteren die binnen 30 dagen na de oplevering kunnen worden hersteld en aan ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

  5.10         Wederpartij kan het opgeleverde werk slechts afkeuren onder schriftelijke opgave van redenen binnen 14 dagen na de (poging tot) oplevering. In dat geval dient Wederpartij aan Gebruiker een redelijke termijn te gunnen om de werkzaamheden alsnog te verrichten en opnieuw op te leveren. Gedurende deze termijn heeft Wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding.

   

  Artikel 6 – Uitvoering van huurovereenkomsten

  • Tenzij Wederpartij bij of onverwijld na de aflevering gebreken aan een huurobject schriftelijk bij Gebruiker meldt, wordt het huurobject geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Wederpartij garandeert dat hij het huurobject in (diezelfde) goede staat aan Gebruiker retourneert, behoudens normale Wederpartij draagt zorg voor het normale dagelijks onderhoud, een en ander conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en/of aanwijzingen van Gebruiker.
  • Wederpartij garandeert dat hij het gehuurde uitsluitend zal gebruiken voor doeleinden waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt en bestemd is en uitsluitend door daartoe bekwame personen. Alle schade voortvloeiend uit (onjuist) gebruik van het gehuurde, waaronder schade van derden, komt voor rekening van Wederpartij.

  Wederpartij is verplicht alle redelijke maatregelen te treffen om schade, diefstal en/of verlies van het gehuurde te voorkomen, waaronder onder andere is begrepen het afsluiten van adequate

  • Gebruiker is gerechtigd meeruren aan Wederpartij door te berekenen tegen dezelfde tarieven, minderuren worden niet in mindering gebracht op de overeengekomen huursom.
  • Het is Wederpartij verboden het gehuurde in onderhuur of gebruik aan derden te geven zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker.
  • Indien Wederpartij naar het subjectieve oordeel van Gebruiker niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Gebruiker gerechtigd een afgegeven waarborgsom en/of zekerheidsstelling te gelde te

   

  Artikel 7 – Overmacht

  • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt door een omstandigheid die niet aan Gebruiker kan worden toegerekend, worden zijn verplichtingen van rechtswege Gedurende de periode dat de verplichtingen van Gebruiker worden opgeschort is Wederpartij niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Er bestaat dan evenmin een verplichting tot schadevergoeding door Gebruiker aan Wederpartij.
  • Onder omstandigheden die niet aan Gebruiker kunnen worden toegerekend wordt in elk geval verstaan: stakingen, oproer, terrorisme, maatregelen van overheidswege, brand, ontploffing, (extreme) weersomstandigheden, ziekte, disfunctioneren van benodigde apparaten of machines en/of een toerekenbare tekortkoming of overmachtssituatie bij zijn leverancier. Ten aanzien van de geschiktheid van het weer voor de uitvoering van de werkzaamheden is het oordeel van Gebruiker beslissend.
  • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is ingetreden nadat Gebruiker zijn verbintenis reeds had moeten nakomen.

   

  Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schade

  Gebruiker is niet aansprakelijk voor

  • indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door
  • Indien en voor zover enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Gebruiker in elk geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Gebruiker.
  • Voor het geval geen verzekering is afgesloten die dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bij Wederpartij in rekening gebrachte (factuur)bedrag.
  • Een (vermeende) tekortkoming van Gebruiker in de nakoming dient uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij Gebruiker, dan wel binnen 30 dagen nadat de tekortkoming of onregelmatigheid door Wederpartij ontdekt had kunnen worden. Bij gebreke daarvan wordt Wederpartij geacht niet aan de klachtplicht van art. 6:89 BW jo. 7:23 BW voldaan te hebben.
  • Elke rechtsvordering jegens Gebruiker verjaart in elk geval door verloop van een jaar na de factuurdatum van de betreffende goederen of
  • Ieder recht op schadevergoeding jegens Gebruiker vervalt indien Wederpartij niet binnen zes maanden nadat Gebruiker een vermeende vordering schriftelijk heeft afgewezen een eis in rechte instelt.
  • Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden voor schade waarvoor Gebruiker op grond van deze voorwaarden jegens Wederpartij niet aansprakelijk zou zijn.

   

  Artikel 9 – Beëindiging van de overeenkomst

  • Gebruiker kan de overeenkomst onmiddellijk, zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder schadeplichtig te worden, ontbinden indien:

  Er beslag wordt gelegd op zaken van Wederpartij, aan Wederpartij uitstel van betaling wordt verleend (surseance), diens faillissement wordt uitgesproken en/of Wederpartij in een andere situatie van insolventie geraakt;

  • Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
  • Wederpartij de nakoming door Gebruiker verhindert of anderszins in schuldeisersverzuim verkeert;
  • Gebruiker goede gronden heeft te vrezen dat Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, terwijl Wederpartij geen of onvoldoende zekerheid daarvoor stelt.
  • Indien één van omstandigheden genoemd in het vorige lid van dit artikel zich voordoet, zijn alle vorderingen van Gebruiker op Wederpartij terstond
  • Wederpartij kan een overeenkomst van opdracht tussentijds opzeggen. Indien de overeenkomst wordt opgezegd terwijl de opdracht nog niet is voltooid dient Wederpartij – steeds naar vrije keuze van Gebruiker – ofwel alle schade te vergoeden die Gebruiker door de opzegging lijdt, ofwel de reeds door Gebruiker uitgevoerde werkzaamheden, vermeerderd met 75% van het (resterend) positief contractsbelang te
  • In geval van een opdracht voor onbepaalde tijd is Wederpartij slechts gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Een redelijke opzegtermijn kan nooit minder dan twee maanden bedragen.

   

  Artikel 10 – Geheimhouding

  • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, gegevens en documentatie die als vertrouwelijk zijn aan te merken en afkomstig zijn van de andere partij.
  • Partijen staan ervoor in dat hun werknemers of door hen ingeschakelde hulppersonen eveneens deze geheimhoudingsplicht naleven.

   

  Artikel 11 – Intellectuele eigendom

  • De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van alle bestekken, omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen, rapporten, certificaten, adviezen, audiovisuele materialen en overige documenten, zowel in fysieke als in digitale vorm, berusten uitsluitend bij Gebruiker. Het is Wederpartij slechts toegestaan deze te gebruiken na voorafgaande schriftelijke toestemming van
  • Gebruiker kan een verleende toestemming tot gebruik van intellectuele eigendomsrechten intrekken, indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of indien de overeenkomst door Gebruiker (rechtsgeldig) is beëindigd.

   

  Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

  • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  • Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.
  • In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en enige anderstalige tekst daarvan, is de Nederlandse tekst beslissend.

Ytong afval container

Bij Democon kun je eenvoudig een Ytong afval container huren voor de afvoer van Ytong bouw- en sloopafval. Onze containers zijn speciaal ontworpen om Ytong materiaal efficiënt en verantwoord te verwerken. Dankzij ons online reserveringssysteem is contactloos huren eenvoudig en gemakkelijk.

C-hout afval container

Bij Democon kun je eenvoudig een C-hout afval container huren voor de afvoer van C-houtafval. Onze containers zijn geschikt voor het duurzaam verwerken van houten pallets, kisten, meubels en ander C-houtafval. Maak gebruik van ons online reserveringssysteem.

Hout afval container

Bij Democon kun je eenvoudig een hout afval container huren. Onze containers zijn ideaal voor het afvoeren van verschillende soorten houtafval, zoals pallets, planken en sloophout. Door online te reserveren, vermijd je het gedoe van contact opnemen. Huur vandaag nog een hout afval container en zorg voor een milieuvriendelijke afvoer van jouw houtafval.

Groen afval container

De groen afval container van Democon biedt een effectieve en duurzame oplossing voor het afvoeren van al je groen afval. Of je nu een particuliere tuinier bent die zijn tuin op orde wil houden of een professionele hovenier die regelmatig groenafval moet verwijderen, onze groen afval container is de ideale keuze.

Grond container huren

Democon, het toonaangevende containerverhuurbedrijf in Limburg, biedt grond containers voor het efficiënt en verantwoord afvoeren van grondafval. Onze containers kunnen eenvoudig online gereserveerd worden, zonder dat er contact opgenomen hoeft te worden. Huur vandaag nog een grond container en ervaar het gemak van milieuvriendelijke afvoer van grondafval.

Grof huisvuil container

De grof huisvuil container van Democon Recycling biedt een handige oplossing voor het efficiënt en verantwoord afvoeren van grof huishoudelijk afval. Of je nu bezig bent met een grote opruiming, een verhuizing of het renoveren van je woning, onze grof huisvuil container is ideaal voor het afvoeren van items zoals meubels, elektronica, matrassen, witgoed en andere grote voorwerpen. Huur een grof huisvuil container en geniet van een gemakkelijke en milieuvriendelijke afvalverwerking.

Bouw- sloopafval container

Bij Democon Limburg kun je gemakkelijk online een bouw sloopafval container huren. Onze containers zijn geschikt voor het afvoeren van schoon puin, zoals stenen, tegels, beton en keramiek. Huur een schoon puin container zonder gedoe en regel het eenvoudig online.

Neem contact met ons op om een afspraak in te kunnen plannen.

Schoon puin container

Bij Democon Limburg kun je gemakkelijk online een schoon puin container huren. Onze containers zijn geschikt voor het afvoeren van schoon puin, zoals stenen, tegels, beton en keramiek. Huur een schoon puin container zonder gedoe en regel het eenvoudig online.

Neem contact met ons op om een afspraak in te kunnen plannen.